Polski Klaster

TeChnologii kompozytowych

Status

kRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO

Partner medialny

Kompozyty.net
Portal o technologiach kompozytowych

Partner medialny

Kompozyty.net
Portal o technologiach kompozytowych

Status

kRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO

Polski Klaster Technologii Kompozytowych w grudniu 2021 roku uzyskał status klastra kluczowego. Krajowy Klaster Kluczowy zyskują organizacje o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. 

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie. Klastry kluczowe stają się niejako narzędziem do rozwoju struktur gospodarczych regionalnych czy też krajowych, w których wysoko rozwinięte klastry stają sie instrumentem do realizacji m.in. zadań publicznych. Uwzględnienie roli klastrów stanowi element łączący politykę przemysłową i innowacyjną z polityką rynku pracy oraz polityką w zakresie edukacji zawodowej, średniej i wyższej.

Status klastra kluczowego dla Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych to kolejny krok w rozwoju organizacji, która nieustannie poszerza grono aktywnych członków wspierając ich wiedzą oraz doświadczeniem.

O klastrze

Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK) został powołany w październiku 2017 roku w Krakowie i stanowi platformę współpracy podmiotów działających w obszarze technologii kompozytowych, w tym uczelni i jednostek naukowych, badawczych lub rozwojowych oraz przedsiębiorców, wynalazców, jednostek otoczenia biznesu i innych osób lub instytucji. Zrzesza obecnie ponad 100 członków.

Celem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych jest promocja polskich technologii, firm oraz instytucji, które zajmują się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, a także popularyzacja polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów. Stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach i konferencjach produktów oraz usług polskich firm, a także poprawa rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej. PKTK to także miejsce doskonalenia wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych za sprawą szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych.

Usługi:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Oferta obejmuje kompleksowe podejście do projektowania, badania, wytwarzania, ale również naprawy i recyklingu elementów kompozytowych

DORADZTWO

Świadczymy usługi doradztwa z zakresu proinnowacji, obsługi prawnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także w zakresie opracowania wniosków o dotacje unijne i rządowe

AUDYTY

Ocena aktualnego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, stosowanych procedur oraz identyfikacja słabych i silnych stron firmy w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym

EDUKACJA

Szkolenia techniczne i technologiczne z zakresu projektowania, badania, wytwarzania, naprawy i recyklingu materiałów kompozytowych prowadzona w ramach spotkań klastrowych oraz za sprawą merytorycznych treści publikowanych na stronie partnera mediowego: kompozyty.net

Wirtualne LABORATORIUM

Wirtualne laboratorium PKTK to zbiór urządzeń, maszyn i aparatury badawczej członków klastra, który składa się na kompleksową usługę komercyjną skierowaną do zainteresowanych podmiotów w wielu obszarach takich jak:

Laboratorium powstało w celu promocji specjalistycznych usług wewnątrz klastra jak również poza nim. Członkowie klastra mogą korzystać z tych zasobów na preferencyjnych warunkach. Polski Klaster Technologii Kompozytowej w ramach swojej działalności jest w stanie przeprowadzić wszelkie badania i analizy dotyczące komponentów do wytwarzania materiałów kompozytowych, struktur i gotowych elementów kompozytowych.

Współpraca
międzynarodowa

Strategicznym celem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK) jest internacjonalizacja, która pozwala na zwiększenie rozpoznawalności klastra i jego członków na rynkach międzynarodowych Globalna otwartość Klastra jest kluczem do sukcesu, dlatego współpracujemy z wieloma instytucjami i klastrami branżowymi, jak również jesteśmy aktywni na europejskich platformach współpracy.

Partnerzy:

Magazyn polskiej społeczności kompozytowej, wydawane 4 razy w roku poruszając tematykę obejmującą informacje naukowe, trendy w biznesie, technologii, produkcji i sektorach zastosowań. 

Następne wydanie już za:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Jak dołączyć do klastra?

Polski Klaster Technologii Kompozytowych ma charakter otwarty, a Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu związana z szeroko pojętą branżą materiałów i technologii kompozytowych, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje regulamin członkostwa Klastra i uzyska akceptację członków oraz Rady Klastra.

Korzyści wynikające z członkostwa

w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowej (PKTK)

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży.

Reprezentowanie i obrona interesów członków PKTK na arenie regionalnej, krajowej oraz Unii Europejskiej.

Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej.

Prowadzenie wspólnych badań naukowo–badawczych oraz komercjalizacja ich wyników.

Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.

Preferencyjne warunki dostępu do finansowania publicznego, w tym z UE.

Rozwijanie i koordynowanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych technologii.

Udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie materiałów i technologii kompozytowych i branż pokrewnych.

Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.

Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług.

Wsparcie członków w zdobywaniu wykwalifikowanej siły roboczej.

Zapraszanie na spotkania z krajowymi i zagranicznymi inwestorami.

Stworzenie możliwości eksportu produktów lub usług z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze materiałów kompozytowych w formie uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, targach, misjach itp. organizowanych przez PKTK.

Dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach i tendencjach w obszarze materiałów i technologii kompozytowych.

Uczestniczenie w międzynarodowych kontaktach, wydarzeniach i projektach klastra stwarzających możliwości biznesowe dla członków klastra

Wyszukiwanie odpowiednich partnerów wśród członków, a w razie potrzeby wśród podmiotów zewnętrznych.

Pozyskanie mentorów w sprawach interesujących członka klastra.

Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków klastra.

Zapewnienie dostępu do różnego rodzaju warsztatów i szkoleń organizowanych przez PKTK oraz partnerów zewnętrznych.

Wyrażanie opinii w imieniu członków PKTK o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa w przygotowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i naukowo-badawczej członków klastra.

Współuczestniczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej, przemysłowej i edukacyjnej regionów oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu członków klastra oraz regionów.

Umieszczenie logotypu oraz odnośnika do strony internetowej członka klastra na stronie internetowej klastra www.pktk.pl.

Prawo do wykorzystania loga PKTK na swojej stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych firmy, instytucji, gminy lub miasta w celu pokazania, że członek jest częścią marki klastra.

Korzyści wynikające z członkostwa

w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowej (PKTK)

 • Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży.
 • Reprezentowanie i obrona interesów członków PKTK na arenie regionalnej, krajowej oraz Unii Europejskiej.
 • Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej.
 • Prowadzenie wspólnych badań naukowo–badawczych oraz komercjalizacja ich wyników.
 • Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.
 • Preferencyjne warunki dostępu do finansowania publicznego, w tym z UE.
 • Rozwijanie i koordynowanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych technologii.
 • Udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie materiałów i technologii kompozytowych i branż pokrewnych.
 • Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.
 • Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług.
 • Wsparcie członków w zdobywaniu wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Zapraszanie na spotkania z krajowymi i zagranicznymi inwestorami.
 • Stworzenie możliwości eksportu produktów lub usług z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze materiałów kompozytowych w formie uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, targach, misjach itp. organizowanych przez PKTK.
 • Dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach i tendencjach w obszarze materiałów i technologii kompozytowych.
 • Uczestniczenie w międzynarodowych kontaktach, wydarzeniach i projektach klastra stwarzających możliwości biznesowe dla członków klastra
 • Wyszukiwanie odpowiednich partnerów wśród członków, a w razie potrzeby wśród podmiotów zewnętrznych.
 • Pozyskanie mentorów w sprawach interesujących członka klastra.
 • Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków klastra.
 • Zapewnienie dostępu do różnego rodzaju warsztatów i szkoleń organizowanych przez PKTK oraz partnerów zewnętrznych.
 • Wyrażanie opinii w imieniu członków PKTK o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa w przygotowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i naukowo-badawczej członków klastra.
 • Współuczestniczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej, przemysłowej i edukacyjnej regionów oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu członków klastra oraz regionów.
 • Umieszczenie logotypu oraz odnośnika do strony internetowej członka klastra na stronie internetowej klastra www.pktk.pl.
 • Prawo do wykorzystania loga PKTK na swojej stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych firmy, instytucji, gminy lub miasta w celu pokazania, że członek jest częścią marki klastra.

Członkowie klastra

Partnerzy klastra